III. ÚS 2459/12
III.ÚS 2459/12 ze dne 18. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou o ústavní stížnosti stěžovatele V. A., zastoupeného JUDr. Jiřím Gajdarusem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1003/3, proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 18. 6. 2012 sp. zn. 1 T 65/2012, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 29. 6. 2012, se navrhovatel domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku okresního soudu.
Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 13. 7. 2012, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Na základě opakovaných žádostí v záhlaví jmenovaného advokáta, který byl stěžovateli určen rozhodnutím České advokátní komory k právnímu zastupování v předmětném řízení (§ 18 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v účinném znění), Ústavní soud lhůtu prodloužil do dne 1. 10. 2012 a posléze do 15. 10. 2012.

V této lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatel neodstranil. Určený právní zástupce podáním ze dne 16. 10. 2012 tento stav uvedl do souvislosti se skutečností, že stěžovatel neposkytl nezbytnou součinnost, resp. nedoplnil jím vyžádaná tvrzení a nezaslal potřebné listinné doklady, a on sám jiné možnosti nemá.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podle něhož soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. října 2012

Vladimír Kůrka v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.