III. ÚS 243/05
III.ÚS 243/05 ze dne 13. 7. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 13. července 2005 ve věci navrhovatele Ing. P. Ch., o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2005 č. j. 11 Co 436/2004-89 a ze dne 31. 5. 2004 č. j. 11 Co 150/2004-67, Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 13. 10. 2004 č. j. 10 C 68/2003-82 a ze dne 10. 2. 2004 č. j. 10 C 68/2003-51 a Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 2004 č. j. 25 Cdo 1840/2004-79, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který se domáhal zrušení výše označených rozhodnutí soudů, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučen mj. o lhůtě k podání ústavní stížnosti, jakož i o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterého neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Stěžovatel obdržel výzvu dne 8. 6. 2005, vady návrhu neodstranil zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, pro prodloužení výše uvedené lhůty, jak se v podání ze dne 22. 6. 2005 domáhal, důvody shledány nebyly (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 55 obč. soudního řádu).

Pro výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2005

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.