III. ÚS 2408/09
III.ÚS 2408/09 ze dne 30. 10. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 30. října 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Z. J., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 11. 9. 2009 podání stěžovatele směřující proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 36/2009-39, 40. Protože podání nesplňovalo náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj navrhovatele, aby ve stanovené 30denní lhůtě vady svého podání odstranil podle připojeného písemného poučení. Navrhovatel byl současně poučen o následcích nesplnění podmínek výzvy.

Výzvu včetně poučení navrhovatel převzal dne 21. 9. 2009 (doručenka na č. l. 6). Stěžovatel však na výzvu k odstranění vad podání nereagoval.
Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady návrhu v uvedené lhůtě neodstranil, Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. října 2009

JUDr. Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.