III. ÚS 2358/16
III.ÚS 2358/16 ze dne 28. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka, soudců JUDr. Jaromíra Jirsy a JUDr. Jana Musila o ústavní stížnosti společnosti RAMET a.s. se sídlem Letecká 1110, Kunovice, zastoupené JUDr. Ludmilou Pávkovou, advokátkou se sídlem Kodaňská 25, Praha 10, proti výroku I. a II. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2016 č. j. 5 Afs 121/2014-60, takto:
Soudce JUDr. Josef Fiala je z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 2358/16 vyloučen.
Odůvodnění

Ve shora uvedené věci byl v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podle rozvrhu práce Ústavního soudu, v platném a účinném znění, ustanoven soudcem zpravodajem JUDr. Josef Fiala.

Soudce JUDr. Josef Fiala předložil dne 9. 3. 2017 čtvrtému senátu Ústavního soudu své sdělení, ve kterém prohlašuje, že se ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu v projednávané věci cítí být podjatý. Důvodem je okolnost, že jako zaměstnanec Právnické fakulty Masarykovy univerzity pro stěžovatelčinu daňovou poradkyni, Ing. Jitku Routkovou, v roce 2006 zpracoval odborné stanovisko, které bylo využito v řízení před finančním úřadem a následně na něj bylo odkazováno v řízení před správními soudy. S ohledem na tuto skutečnost navrhuje, aby IV. senát Ústavního soudu, s poukazem na ustanovení § 36 zákona o Ústavním soudu, po provedení řízení podle ustanovení § 38 odst. 1 věta druhá téhož zákona, rozhodl tak, že je vyloučen z projednání a rozhodování ve věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 2358/16.
Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Čtvrtý senát Ústavního soudu vzal výše uvedenou skutečnost v úvahu a dospěl k závěru, že i v případě, že by soudce JUDr. Josef Fiala rozhodoval subjektivně nestranně, mohlo by z objektivního hlediska dojít - s ohledem na jeho poměr k věci -ke vzniku pochybnosti o jeho nepodjatosti. Z toho důvodu považuje čtvrtý senát Ústavního soudu podmínky pro vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu za naplněné a soudce zpravodaje z projednávání věci vyloučil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. března 2017

JUDr. Vladimír Sládeček předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.