III. ÚS 235/05
III.ÚS 235/05 ze dne 29. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 29. června 2005 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Jana Musila ve věci navrhovatele L. V., zastoupeného JUDr. Milošem Světlíkem, advokátem se sídlem Horní nám. 55, 746 01 Opava, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. února 2005 č. j. 6 Ads 2/2004-117, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatel napadl v záhlaví uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu s tvrzením, že jím došlo k zásahu do jeho ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces, zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podle odůvodnění návrhu mělo k tomu dojít tím, že označený soud odmítl jeho kasační stížnost s poukazem na skutečnost, že nejsou splněny zvláštní procesní podmínky ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., konkrétně povinné zastoupení stěžovatele advokátem, neboť v předmětné věci byl tento krajským soudem vyzván dne 10. prosince 2003, "aby si zvolil pro podání stížnosti zástupcem advokáta", přičemž na výzvu nereagoval. V této souvislosti stěžovatel namítl, že mu taková výzva nebyla osobně nikdy doručena a odůvodnění usnesení Nejvyššího správního soudu je tak "v hrubém rozporu se skutečným stavem věci".

Za účelem posouzení opodstatněnosti ústavní stížnosti vyžádal si Ústavní soud spis Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 19 Ca 223/2000, vedený v předmětné důchodové věci stěžovatele. Z něj bylo zjištěno, že vůči rozsudku tamního soudu ze dne 21. října 2003 č. j. 19 Ca 223/2000-100 podal stěžovatel kasační stížnost, dle záhlaví návrhu jsa zastoupen advokátem (jím a nikoliv stěžovatelem podepsanou), jenž jej zastupoval již v řízení před krajským soudem a zastupuje i nyní v řízení o ústavní stížnosti. Pro absenci průkazného doložení právního zastoupení stěžovatele byl JUDr. Miloš Světlík vyzván k předložení plné moci opravňující jej k podání kasační stížnosti, když výzva byla převzata dle dodejky dne 10. prosince 2003 (č. l. 111 spisu obecného soudu). Jelikož na výzvu soudu nereagoval, Nejvyšší správní soud kasační stížnost (mimo jiné i z tohoto důvodu) odmítl.

V dané věci je nicméně třeba konstatovat, že námitka stěžovatele v ústavní stížnosti vznesená, pokud se výroku napadeného usnesení týče, co do její relevance přehlíží skutečnost nikoliv bezvýznamnou, totiž to, že Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost na základě ustanovení § 46 odst. 1 písm. a), b) ve spojení s § 120 s. ř. s., když vyšel především z toho, že předmětné podání stěžovatele bylo dáno k poštovní přepravě dne 27. listopadu 2003, tj. nikoliv ve lhůtě dvou týdnů zákonem stanovené (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), neboť shora citovaný rozsudek krajského soudu byl stěžovateli, resp. jeho právnímu zástupci doručen dne 11. listopadu 2003 a předmětná lhůta tak marně uplynula (v úterý) dne 25. listopadu 2003.

Uvedená skutečnost sama o sobě byla tak důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti dostatečným a zmíněné se z vyžádaného spisu rovněž bez jakýchkoliv pochybností podává (č. l. 105, 109).

Proto byla ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků pro zjevnou neopodstatněnost odmítnuta [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 29. června 2005

Jiří Mucha předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.