III. ÚS 234/05
III.ÚS 234/05 ze dne 26. 7. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele JUDr. J. Ch., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. ledna 2005, sp. zn. 44 Co 388/2004, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 10. 5. 2005, označeným jako ústavní stížnost, brojil navrhovatel proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. ledna 2005 (44 Co 388/2004) a tvrdil, že soudní řízení v jeho věci neprobíhalo spravedlivě. Navrhovatel proto navrhl zrušit usnesení Krajského soudu v Brně, jak je vpředu označeno.

Návrh trpěl formální vadou, která spočívala v tom, že navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o Ústavním soudu), kterážto podmínka ve smyslu stanoviska pléna Ústavního soudu (Pl. ÚS - st. 1/96 publ. in Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - svazek 9., str. 471, Praha 1998) musí být plněna i u osob s právnickým vzděláním, příp. advokátů. Formální vada návrhu byla navrhovateli vytknuta výzvou Ústavního soudu (č. l. 4 spisu Ústavního soudu), kterou převzal dle doručenky 22. 6. 2005, a současně mu byla k odstranění vytknuté vady stanovena 30denní lhůta.

Za situace, kdy vytknutá formální vada nebyla ve stanovené lhůtě odstraněna (lhůta marně uplynula v pátek 22. 7. 2005), nezbylo Ústavnímu soudu než takto vadně podaný návrh odmítnout soudcem zpravodajem pro neodstranění vytknuté vady [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. července 2005

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.