III. ÚS 2337/09
III.ÚS 2337/09 ze dne 6. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F. Š., zastoupeného JUDr. Václavem Bubeníkem, advokátem v Moravské Třebové, Cihlářova 4, ze dne 2. 9. 2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní stížností ze dne 2. 9. 2009 stěžovatel brojil proti usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 26. 2. 2008 č. j. 7 C 28/2007-44 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 7. 2009 č. j. 15 Co 271/2008-59, přičemž se však domáhal zrušení rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 30. 5. 2008 č. j. 5 C 1460/2002-129 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 10. 2008 č. j. 17 Co 134/2008-94.

Pro rozpor mezi obsahem ústavní stížnosti a jejím návrhovým žádáním (petitem), který zjevně bránil meritornímu projednání věci, byl stěžovatel dopisem Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2010 vyzván, aby zmíněnou vadu svého návrhu ve lhůtě 10 dnů odstranil. Na tuto výzvu stěžovatel reagoval dopisem ze dne 29. 1. 2010 předložením výše zmíněného rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 30. 5. 2008 č. j. 5 C 1460/2002-129 a žádostí o prodloužení lhůty k předložení rovněž výše zmíněného rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 10. 2008 č. j. 17 Co 134/2008-94. Tento rozsudek však stěžovatel nepředložil ani v náhradní lhůtě, jež byla stanovena přípisem Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2010.

Dopisem Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2010 byl stěžovatel opětovně vyzván k odstranění vady tak, jak tomu bylo ve výzvě ze dne 22. 1. 2010, k čemuž mu byla stanovena lhůta v délce 5 dnů. Současně byl poučen, že pokud výzvě nevyhoví, může být jeho návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Uvedená výzva byla stěžovateli doručena dne 23. 3. 2010.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel zmíněnou vadu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. dubna 2010

Jiří Mucha v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.