III. ÚS 2322/09
III.ÚS 2322/09 ze dne 10. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. J., proti "jednostrannému a účelově vedenému celému soudnímu jednání", takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 2. 9. 2009 bylo Ústavnímu doručeno podání, v němž stěžovatel žádal "posouzení věci a zhodnocení důvodu o manipulaci celého procesu".
Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájenířízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějšíchpředpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu). Stěžovatel sice uváděl, že je zastoupen advokátem JUDr. N. T., avšak vzhledem k tomu, že ústavní stížnost jímvypracována nebyla a rovněž nebyla připojena speciální plná moc, nepovažoval Ústavní soud tuto podmínku za splněnou.

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 2. 10. 2009, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájenířízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V této lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatel neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a)zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem návrh navrhovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. listopadu 2009

Vladimír Kůrka v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.