III. ÚS 2319/13
III.ÚS 2319/13 ze dne 31. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatelky Danuše Matheislové, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2012 č. j. 1 Co 217/2012-99, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatelka, která se na Ústavní soud obrátila podáním doručeným dne 29. července 2013, označeným jako "Stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2012 č.j. 1Co217/2012-99", byla dopisem, který jí byl doručen dne 16. srpna 2013, vyzvána k odstranění vad uvedeného podání, spočívajících v nepřiložení kopie rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), v nedostatku zastoupení advokátem ve smyslu § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu a v nejasnosti podání stran toho, čeho se stěžovatelka domáhá. K odstranění těchto vad byla stěžovatelce dána lhůta 30 dnů.
Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. října 2013

Jan Filip v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.