III. ÚS 230/05
III.ÚS 230/05 ze dne 13. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 230/05

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu stěžovatele M. M., zastoupeného JUDr. Pavlou Karlovskou, advokátkou v Jablonci nad Nisou, Lučanská 5, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. července 2004, sp. zn. 57 Co 313/2004, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 3. května 2005 napadl stěžovatel rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. července 2004 (57 Co 313/2004-62) a tvrdil, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) a na spravedlivý proces (čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). Stěžovatel proto navrhl zrušit napadený rozsudek obecného soudu, jak je vpředu označen.

Podle § 72 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nepodal řádně vlastní vinou dovolání (usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. března 2005, sp. zn. 33 Odo 361/2005-82, bylo dovolací řízení zastaveno z důvodu, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem), lhůta pro podání ústavní stížnosti ve vztahu k napadenému rozhodnutí odvolacího soudu počíná běžet dnem následujícím po jeho doručení. S ohledem na datum vydání tohoto rozhodnutí (21. července 2004) a datum podání návrhu stěžovatele k poštovní přepravě Ústavnímu soudu (5. května 2005) je zřejmé, že uvedený návrh byl zjevně podán po uplynutí 60denní lhůty pro jeho podání ve smyslu § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

Z těchto důvodů Ústavní soud návrh stěžovatele soudcem zpravodajem odmítl [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.