III. ÚS 2293/09
III.ÚS 2293/09 ze dne 11. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. M., proti "zásahu státní moci do práva na spravedlivý proces", spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, takto:
Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.
Odůvodnění:

V ústavní stížnosti stěžovatel tvrdí, že jeho právo na spravedlivý proces"chráněné článkem 6 Úmluvy bylo porušeno", a domáhá se též, aby Ústavní soud zrušil ustanovení § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu).
Ústavní stížnost stěžovatel podal, aniž (obdobně jako v jiných svých podáních) byl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem na základě kvalifikovanéplné moci (viz § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu) a aniž by jeho podání splňovalo formální a obsahové požadavky návrhu nazahájení řízení před Ústavním soudem (§ 34, § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Následně byl stěžovateli rozhodnutím České advokátní komory ze dne 23. 9. 2009 č. j. e-20/09 určen advokát k poskytnutí právní služby, spočívající v zastoupení stěžovatele v této věci, a proto Ústavní soud tohoto advokáta (Mgr. V. Z.) vyzval k odstranění formálních a obsahových nedostatků podání písemnou výzvou, doručenou mu dne 7. 10. 2009 (zaslanou na vědomí rovněž stěžovateli), v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 15 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se munáležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí. Dne 15. 10. 2009 právní zástupce stěžovatele telefonicky požádal o prodloužení stanovené lhůty z důvodu komplikací při komunikaci se stěžovatelem; lhůta byla prodloužena do dne 31. 10. 2009.

V této lhůtě, ani později, nebyly uvedené nedostatky náležitě odstraněny.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a)zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh (ústavní stížnost) odmítnout. Akcesorický návrh na zrušení ustanovení § 30 zákona o Ústavním soudu pak sdílí osud ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. listopadu 2009

Vladimír Kůrka v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.