III. ÚS 2268/09
III.ÚS 2268/09 ze dne 9. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F. K., takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 26. 8. 2009 návrh (ústavní stížnost) stěžovatele s přílohami, doplněný dalšími přílohami dne 9. 9. 2009. Stěžovatel nebyl při podání návrhu zastoupen advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu", a jeho návrh vykazoval i další vady.

Ústavní soud proto stěžovatele v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy vady návrhu odstranil. Současně jej poučil o následcích neodstranění vad. Výzvu si stěžovatel převzal osobně dne 27. 10. 2009.

Dne 9. 11. 2009 stěžovatel zaslal Ústavnímu soudu podání, ve kterém uvedl, že nemá finanční prostředky na zaplacení advokáta.

Ústavní soud proto stěžovatele informoval přípisem ze dne 10. 11. 2009 o možnosti požádat o určení (bezplatného) advokáta Českou advokátní komoru a sdělil stěžovateli všechny potřebné kontakty. Současně stěžovateli prodloužil lhůtu pro odstranění vad do 30. 11. 2009 a poučil jej o následcích neodstranění vad v této prodloužené lhůtě. Stěžovatel si převzal přípis osobně dne 11. 11. 2009.

Dne 13. 11. 2009 stěžovatel zaslal Ústavnímu soudu podání, ve kterém děkuje za informace o možnosti požádat Českou advokátní komoru o advokáta, a dále zde pouze sděluje, že zaplatil za nějaký pozemek 15 000,- Kč, "probíhá závěrečná fáze a vše by mělo skončit 30.11.09", proběhne ještě jedno jednání prvostupňového soudu 18. 12. 2009, kde by mělo být vydáno rozhodnutí. Pokud bude toto rozhodnutí pro něj záporné, obrátí se na Evropský soud pro lidská práva. Žádné jiné skutečnosti, natož odstranění vad ústavní stížnosti, nejsou z tohoto podání patrné. Žádné další/jiné podání stěžovatele nebylo Ústavnímu soudu doručeno.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Protože stěžovatel přes řádnou výzvu a poučení Ústavního soudu neodstranil ve stanovené lhůtě a ani v prodloužené lhůtě vady návrhu, postupoval Ústavní soud v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelův návrh odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. prosince 2009

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.