III. ÚS 2246/13
III.ÚS 2246/13 ze dne 10. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 10. října 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Salimy Raupovny Kadirovy, bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 22. července 2013 podání stěžovatelky, které však nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem.
Ústavní soud proto vyzval stěžovatelku k odstranění vad podle připojeného poučení a k tomu ji stanovil lhůtu 30 dnů od doručení uvedené výzvy. Stěžovatelka byla mimo jiné poučena i o tom, jak lze zajistit zastoupení advokátem (srov. § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii). Současně Ústavní soud navrhovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Stěžovatelka své podání Ústavnímu soudu sepsala v ruštině. Podle článku 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") má každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, právo na tlumočníka. Toto právo je pro řízení o ústavní stížnosti konkretizováno v ustanovení § 33 odst. 1 věta druhá, odst. 2 a 3 zákona o Ústavním soudu. Dle judikatury Ústavního soudu však z uvedených ustanovení nelze dovodit právo na překlady písemností [srov. stanovisko pléna sp. zn. Pl.ÚS-st. 20/05 ze dne 25. 10. 2005 (St 20/39 SbNU 487)].

Podle § 33 odst. 1 zákona o Ústavním soudu se řízení vede v českém jazyce. Situacím, kdy by účastník nerozuměl písemnostem nebo rozhodnutím Ústavního soudu, má být předcházeno obligatorním právním zastoupením advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). V projednávané věci stěžovatelka ve svém původním rusky sepsaném návrhu poukázala na své vysokoškolské právnické vzdělání a z jejích dalších několika přípisů je patrno, že výzvě, resp. poučení Ústavního soudu ze dne 1. srpna 2013 porozuměla, přesto však vytýkané vady podání ve stanovené lhůtě neodstranila.

S ohledem na výše uvedené soudce zpravodaj návrh stěžovatelky mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. října 2013

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.