III. ÚS 2241/15
III.ÚS 2241/15 ze dne 21. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti Mileny Frenclové, zastoupené Mgr. Pavlem Svobodou, advokátem se sídlem v Jablonci nad Nisou, Jungmannova 7, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, č. j. 26 Cdo 1286/2015-71, Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 5. 2014, č. j. 26 Co 131/2014-53, a Okresního soudu v Semilech ze dne 26. 9. 2013, č. j. 7 Nc 1230/2008-31, spojené s návrhem na zrušení § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2013, takto:
Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.
Odůvodnění:

Okresní soud v Semilech nařídil usnesením ze dne 5. 2. 2008 č. j. 7 Nc 1230/2008-7, proti stěžovatelce exekuci k uspokojení pohledávky ve výši 22 095 Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce sp. zn. 028 EX 32/08 byla pověřena JUDr. Markéta Havlíková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 3.

Obvodní soud v Semilech zamítl usnesením ze dne 26. 9. 2013, č. j. 7 Nc 1230/2008-31, návrh stěžovatelky na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., což odůvodnil tím, že veškeré námitky stěžovatelky směřovaly proti exekučnímu titulu samotnému. Podle soudu nelze hmotné právo, které bylo titulem přiznáno, v exekučním řízení přezkoumat - takový přezkum by odporoval obecným zásadám exekučního práva i dosavadní judikatuře.

Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí potvrdil usnesením ze dne 6. 5. 2014, č. j. 26 Co 131/2014-53, s odůvodněním, že exekuční soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost vykonávaného rozhodnutí, jehož obsahem je vázán, a je povinen z něj vycházet; ztotožnil se tak se závěry napadeného rozhodnutí. Nejvyšší soud dovolání odmítl pro nepřípustnost podle § 243c odst. 1 o. s. ř. usnesením ze dne 20. 5. 2015, č. j. 26 Cdo 1286/2015-71, neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (v tzv. bagatelní věci).

Z přípisu soudní exekutorky JUDr. Markéty Havlíkové bylo zjištěno, že exekuce vedená pod sp. zn. 028 EX 32/08 byla dne 10. 1. 2017 pravomocně ukončena, jelikož vymáhaná pohledávka byla zcela uspokojena.

Proti napadeným rozhodnutím se stěžovatelka brání ústavní stížností, namítá zásah do práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 a práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod; dovolává se také ochrany principů demokratického právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy. Tvrdí, že obecné soudy nadřadily nezměnitelnost soudních rozhodnutí ústavním právům jednotlivce a svým postupem způsobily zjevnou nespravedlnost exekučního řízení. Stěžovatelka navrhla i zrušení § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., ve znění účinném do 31. prosince 2013, pro jeho protiústavnost, kterou spatřuje v tom, že nepřipouští dovolání v tzv. bagatelních věcech.
Ústavní stížnost byla podána včas, osobou oprávněnou a řádně zastoupenou advokátem podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"); rovněž není nepřípustná. Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost a návrh s ní spojený jsou zjevně neopodstatněné, neboť předmětná exekuce již byla dne 10. 1. 2017 ukončena a odpadl tak důvod řízení. Případný kasační nález Ústavního soudu by na věci nic nezměnil - neprobíhající exekuci v současné době není možné zastavit; mj. byla obdobná stížnost také odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost usnesením ze dne 12. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 904/16.

Důvodný není ani návrh stěžovatelky na zrušení ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. nepřipouštějící dovolání v tzv. "bagatelních věcech". Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně dospěl k závěru, že ústavní předpisy nezakládají základní právo na dovolání a limitace jeho přípustnosti výší peněžitého plnění je na vůli zákonodárce.

Ústavní soud proto ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a), b) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh zjevně neopodstatněný spolu s návrhem na zrušení části zákona, který byl podán spolu s ústavní stížností a sdílí její osud.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. března 2017

Vladimír Sládeček v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.