III. ÚS 2225/12
III.ÚS 2225/12 ze dne 6. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 6. září 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele D. K., bez právního zastoupení, proti postupu Okresního soudu v Opavě ve věci projednávané pod sp. zn. 126 C 68/2010, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 14. června 2012, se stěžovatel domáhal toho, aby Ústavní soud "odebral případ soudci Okresního soudu v Opavě, a to panu Mgr. Vladimíru Tománkovi, a to pro jeho podjatost v daném řízení a spis přidělil z moci úřední jinému, nezávislému soudci", aby "přidělil žalovanému - stěžovateli D. K. zástupce, který ho bude před soudem zastupovat, a to z řad advokátů, neboť se jedná o složitý právní proces" a konečně, aby "stěžovateli Okresní soud v Opavě zaslal všechny písemnosti doposud v dané právní věci vydané a dále pak zasílal všechny písemnosti, tak jako právnímu zástupci žalobce".
II.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 21. července 2012.

Na tuto výzvu reagoval stěžovatel přípisem Ústavnímu soudu doručeným dne 21. srpna 2012, kterým ovšem vady svého původního podání neodstranil.

Protože navrhovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. září 2012

Jan Musil v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.