III. ÚS 221/05
III.ÚS 221/05 ze dne 29. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 29. června 2005 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Jana Musila ve věci navrhovatele L. B., zastoupeného Mgr. Richardem Polmou, advokátem se sídlem nám. Republiky 946, 293 01 Mladá Boleslav, o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. dubna 2005 č. j. UL 9/2005-11, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Včas podanou a po odstranění vad návrhu i v ostatním formálně bezvadnou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Vrchního soudu v Praze, jímž došlo k odmítnutí jeho návrhu na určení lhůty k procesnímu úkonu (§ 174a zák. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Stěžovatel s poukazem na bližší výhrady namítal, že v řízení (patrně o meritu věci) rozhodoval vyloučený soudce Mgr. Blanka Jirásková, a dále, že napadené usnesení je nezákonné, čímž mělo dojít k zásahu do ústavních kautel zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 81, čl. 82, čl. 95 a čl. 96 Ústavy ČR.

Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu odůvodnění napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze bylo zjištěno, že jím byl ve shodě se zákonem odmítnut (opětovný) návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu z téhož důvodu jako předchozí, totiž proto, že jeho podání nepředcházela stížnost stěžovatele na průtahy v řízení podaná u příslušného orgánu státní správy soudu (§ 174a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Že by tomu tak nebylo, stěžovatel v ústavní stížnosti, jsa zastoupen advokátem práva znalým, netvrdil, ani nikterak nedoložil.

Námitka podjatosti shora jmenované soudkyně potom nemá z pohledu předmětu ústavní stížnosti vymezeného jejím petitem v tomto řízení jakoukoliv právní relevanci a nemohla být proto v rámci úvah Ústavního soudu zohledněna (Vrchní soud v Praze rozhodoval o předmětném návrhu stěžovatele v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Říhové a soudkyň JUDr. Zdenky Ferešové a JUDr. Naděždy Žákové).

Z uvedených důvodů bylo mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků rozhodnuto, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 29. června 2005

Jiří Mucha předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.