III. ÚS 2180/13
III.ÚS 2180/13 ze dne 13. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 13. září 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu stěžovatele Mgr. Václava Voříška, bez právního zastoupení, proti postupu České republiky - Ministerstva vnitra, takto:

.
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Dne 15. července 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele označené jako "Ústavní stížnost proti změně systematizace České republiky - Ministerstva vnitra ČR - Policejního prezidia ČR a proti zrušení pracovního místa stěžovatele".
II.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 26. července 2013 a následujícího dne počala navrhovateli běžet 30denní lhůta k odstranění vad podání, která uplynula dnem 26. srpna 2013.

Protože navrhovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2013

Jan Musil v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.