III. ÚS 217/05
III.ÚS 217/05 ze dne 9. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 217/05 Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 9. května 2005 ve věci navrhovatele R. V., zastoupeného Mgr. Ivo Kráčmarem, advokátem se sídlem 772 00 Olomouc, Helceletova 9, o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 21. 6. 2004 č. j. 13 C 4/2004-74 a usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 30. 11. 2004 č. j. 12 Co 841/2004-89, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Navrhovatel se domáhal zrušení výše citovaných rozhodnutí s tím, že se jimi cítí dotčen v právech zakotvených v čl. 36 Listiny základních práv a svobod, v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i v čl. 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje - to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Z obsahu návrhu a usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 30. 11. 2004 č. j. 12 Co 841/2004-89 bylo zjištěno, že označený soud odmítl odvolání stěžovatele, které podal proti rozsudku soudu I. stupně ve věci přezkumu a zrušení valné hromady a ve věci určení neplatnosti jednání valných hromad, rozhodnutí odůvodnil obsahem § 218 písm. c) obč. soudního řádu. Podle ustanovení § 229 odst. 4 obč. soudního řádu žalobou pro zmatečnost může účastník napadnout pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení. Vzhledem k tomu, že stěžovatel žalobou pro zmatečnost pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání, dle § 229 odst. 4 obč. soudního řádu nenapadl, nevyčerpal tak procesní prostředek, který mu zákon k ochraně tvrzeného práva poskytuje - proto jeho ústavní stížnost nutno považovat za nepřípustnou. Pro výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 9. května 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.