III. ÚS 2167/09
III.ÚS 2167/09 ze dne 6. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci ústavní stížnosti T. K., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 5. 2009 sp. zn. 39 Co 492/2008, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Návrhem, označeným jako "návrh na obnovu konania", se navrhovatelka domáhá, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené rozhodnutí vydané soudem v občanskoprávním řízení.

Toto podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, a navrhovatelka nebyla pro řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (ve smyslu § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).

K odstranění těchto vad, zejména nedostatku povinného zastoupení advokátem, byla navrhovatelka opakovaně vedena písemnými výzvami ze dne 27. 8. 2009 a 8. 10. 2009 (které se vracely Ústavnímu jako "nepřevzaté v odběrní lhůtě"), a totožná výzva byla adresována jejímu zmocněnci (ne-advokátu, který návrh podepsal), jemuž byla doručena dne 12. 11. 2009. V ní se navrhovatelce dostalo upozornění, že neodstraní-li vytknuté vady podání ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut; byla přitom poučena, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Navrhovatelka na výzvu Ústavního soudu nereagovala, a to ani ve stanovené lhůtě ani později.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudce zpravodaj (mimo ústní jednání) návrh navrhovatelky odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2010

Vladimír Kůrka v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.