III. ÚS 2151/17
III.ÚS 2151/17 ze dne 25. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O. Š., t. č. Věznice Jiřice, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatel se na Ústavní soud obrátil podáním doručeným dne 11. 7. 2017 a doplněným dne 13. 7. 2017. V tomto podání si stěžuje na postup orgánů vězeňské služby pro používání "nehumánního a nezákonného trestu udělení dodatkového trestu - návštěvy s rodinou přes sklo". V jeho doplnění si pak stěžuje na způsob, kterým je odesílána moč z věznic k laboratornímu vyšetření, neboť nezajišťuje dostatečné podmínky pro řádné a objektivní vyšetření (označení nádob, jejich ochrana před manipulací).
Protože jeho podání vykazovalo vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, byl dopisem, který mu byl doručen dne 18. 7. 2017, vyzván k jejich odstranění a poučen o důsledcích, pokud se tak nestane. K tomu mu byla stanovena lhůta 30 dnů.

Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. srpna 2017

Jan Filip v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.