III. ÚS 2150/17
III.ÚS 2150/17 ze dne 18. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti Karla Novotného, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
1. Dne 11. 7. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání označené jako "Ústavní stížnost k Usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 5626/2016-810 ze dne 26. dubna 2017 ve znění Usnesení Městského soudu č. j. 22 Co 189/2016-620 ze dne 26. 8. 2016 a ve znění Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 43 C 28/2015-378 ave znění Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 43 C 28/2015-738 a ve znění všech níže uvedených řízení". Na základě zjištění, že podání nesplňovalo náležitosti předepsané pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Výzva byla stěžovateli doručena dne 14. 7. 2017. V průběhu určené lhůty stěžovatel zaslal Ústavnímu soudu podání, v němž potvrdil převzetí výzvy, opravil napadené usnesení Nejvyššího soudu na č. j. 30 Cdo 5636/2016-810, namítl, že výzva byla vydána předčasně, protože neměl časový prostor k vyjádření se k podjatosti (či nepodjatosti) senátu, a oznámil, že oslovil několik právníků se žádostí o zastoupení před Ústavním soudem.

2. Po seznámení s reakcí stěžovatele na výzvu odstranění vad ústavní stížnosti, Ústavní soud shledal, že stěžovatel, ač byl podrobně poučen (včetně uvedení instituce, na kterou se může obrátit ve věci určení advokáta), vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil. Vzhledem k tomuto zjištění Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. srpna 2017

Josef Fiala v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.