III. ÚS 2128/09
III.ÚS 2128/09 ze dne 15. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 15. prosince 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J. K., směřující proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 23. ledna 2006 č. j. 4 C 25/2005-95 a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. března 2007 č. j. 17 Co 201/2006-151, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 12. srpna 2009, se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 23. ledna 2006 č. j. 4 C 25/2005-95, jakož i rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. března 2007 č. j. 17 Co 201/2006-151, a to pro porušení článku 95 a článku 96 Ústavy České republiky, a dále článku 36 odst. 1, článku 37 odst. 3 a článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 72 odst. 6 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatelku k odstranění vad podání. K tomu jí stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelce doručena dne 29. října 2009.

Ve výše uvedené výzvě Ústavní soud navrhovatelku upozornil, že v souladu s ust. § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu musí být stěžovatel v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, na základě plné moci, v níž je výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem.

Dále Ústavní soud stěžovatelku poučil, že podle ust. § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu, musí být k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, popř. kopie rozhodnutí o odmítnutí mimořádného opravného prostředku (ust. § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu). Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.
Protože navrhovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. prosince 2009

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.