III. ÚS 2113/09
III.ÚS 2113/09 ze dne 26. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. O., bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 11. 8. 2009 návrh stěžovatele podaný bez povinného právního zastoupení. Stěžovatel však v návrhu také uvedl, že nemá finanční prostředky na advokáta.

Protože stěžovatel nebyl při podání návrhu zastoupen advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu", jeho návrh vykazoval i další vady, Ústavní soud stěžovatele v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy nedostatek zastoupení advokátem, jakož i další specifikované vady návrhu, odstranil. Současně Ústavní soud stěžovatele poučil o následcích neodstranění vad. Ústavní soud stěžovatele rovněž informoval o tom, že nemůže stěžovateli ustanovit advokáta, avšak právní řád České republiky umožňuje určení advokáta Českou advokátní komorou (stěžovateli sdělil rovněž spojení na ČAK).

Stěžovatel si výzvu převzal osobně dne 26. 10. 2009.

Stěžovatel na výzvu Ústavního soudu nijak nereagoval.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel přes výzvu Ústavního soudu neodstranil ve stanovené lhůtě (resp. dosud) vady návrhu, postupoval Ústavní soud v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelův návrh odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2009

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.