III. ÚS 211/05
III.ÚS 211/05 ze dne 11. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 11. srpna 2005 ve věci navrhovatelů 1) M. O. a 2) F. O., zastoupených Mgr. Zdeňkem Ptáčkem, advokátem se sídlem 350 02 Cheb, Ovocná 3, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 2. 1997 sp. zn. 11 Co 288/96 a Okresního soudu v Chebu ze dne 12. 2. 1996 č. j. 7 C 147/95-135, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se cestou ústavní stížnosti, s poukazem na práva v nichž se cítí dotčeni, domáhali zrušení výše označených rozhodnutí, kterými byla zamítnuta jejich žaloba o uložení povinnosti žalovaným odprodat jim za prodejní cenu dům.

Podle § 72 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění účinném před 1. dubnem 2004, ústavní stížnost byla oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdila, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy, a to ve lhůtě 60 dnů, která počínala běžet dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytoval.

Z obsahu návrhu doplněného podáním právního zástupce, které Ústavní soud obdržel 1. 8. 2005, jakož i z kopií označených rozhodnutí soudů bylo zjištěno, že jde o návrh, podaný po lhůtě k tomu stanovené - rozsudek soudu I. stupně ze dne 12. 2. 1996 byl odvolacím soudem dne 25. 2. 1997 potvrzen, z obsahu usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 2 Cdon 1212/97-218 lze konečně konstatovat, že i dovolání proti tomuto rozsudku soudu II. stupně bylo dne 26. 3. 1998 odmítnuto. Jak vyplývá ze záznamu učiněného příslušnou poštou na obálce zásilky, stěžovatelé předmětný návrh předali k doručení Ústavnímu soudu dne 21. 4. 2005.

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučeni: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.