III. ÚS 210/05
III.ÚS 210/05 ze dne 21. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele J. G., proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 8. října 2004, čj. 7 T 158/2003-130, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 28. 4. 2005, označeným jako "stížnost", brojil navrhovatel ve své trestní věci proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 8. října 2004 (7 T 158/2003-130) a tvrdil, že s ním nesouhlasí.

Návrh trpěl formálními vadami, které spočívaly v tom, že navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o Ústavním soudu), návrh nebyl předložen v potřebném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a nebylo z něj patrno, čeho se jím navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Rovněž v něm absentovala ústavněprávní argumentace [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu]. Formální vady návrhu byly navrhovateli vytknuty výzvou (č. l. 3 spisu Ústavního soudu), kterou převzal dle doručenky 9. 5. 2005, a současně mu byla k odstranění vad návrhu stanovena 30denní lhůta. Stěžovatel sice sdělil svým přípisem ze dne 23. 5. 2005, že jej bude zastupovat JUDr. Miluše Matušková, vytknuté formální vady však ve stanovené lhůtě neodstranil (lhůta marně uplynula ve středu dne 8. 6. 2005).

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než takto vadně podaný návrh odmítnout pro neodstranění vytknutých vad [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. června 2005

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.