III. ÚS 2096/09
III.ÚS 2096/09 ze dne 17. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 17. prosince 2009 ve věci navrhovatele J. Š., zastoupeného JUDr. Bronislavem Sikorou, advokátem se sídlem Odboje 118/3, 737 01 Český Těšín, o návrhu ze dne 6. srpna 2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Dne 7. srpna 2009 obdržel Ústavní soud podání, jímž navrhovatel brojil proti rozhodování obecných soudů s poukazem na to, že došlo k porušení jeho ústavně zaručeného základního práva zakotveného v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění vad podání, k čemuž poskytl příslušné poučení (ve smyslu § 30 odst. 1, § 72 odst. 1, 3, 5, 6 a § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a to i stran důsledků neodstranění vad ve lhůtě jím určené [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona], kterou takto stanovil do 15 dnů od doručení této výzvy.

Následně došlo opakovaně k prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, naposledy s výzvou, aby tak navrhovatel učinil do 30. listopadu 2009, doručenou mu 12. listopadu 2009. Aniž by došlo v této lhůtě k odstranění ostatních (původně) vytýkaných vad, doručil předtím stěžovatel dne 10. listopadu 2009 Ústavnímu soudu pouze plnou moc, jíž zmocnil v záhlaví jmenovaného advokáta k právnímu zastupování v řízení před Ústavním soudem.
Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Jakožto orgán veřejné moci a ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) je Ústavní soud povinen při výkonu své jurisdikce co do případů, mezí a způsobů uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci (zákon č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů; čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR), což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů.

Z toho důvodu pro marné uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu Ústavní soud mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve shodě se zákonným příkazem rozhodl, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2009

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.