III. ÚS 2044/09
III.ÚS 2044/09 ze dne 2. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele V. D., ze dne 31. 7. 2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Návrhem ze dne 31. 7. 2009 stěžovatel požádal Ústavní soud, aby prošetřil soudní spor týkající se jeho restituční pohledávky z roku 1992 a vydědění v témže roce.

Protože uvedený návrh nesplňoval náležitosti plynoucí (mj.) z ustanovení § 30 odst. 1, resp. § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění jeho vad, k čemuž mu stanovil lhůtu v trvání 30 dnů. Současně navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud jeho podání podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout. Tato výzva byla navrhovateli doručena dne 23. 9. 2009.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. listopadu 2009

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.