III. ÚS 201/05
III.ÚS 201/05 ze dne 15. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 15. června 2005 ve věci navrhovatele 4K s. r. o., se sídlem 272 01 Kladno, M. Horákové 227, o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. Nco 197/2004-274, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podání, učiněné dne 15. 4. 2005 a označené jako "ústavní žaloba" stěžovatele 4K s. r. o., se sídlem Kladno, obsahovalo návrh na zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. Nco 197/2004-274, nebyla však připojena plná moc osvědčující, že výše jmenovaným stěžovatelem byl k zastupování před Ústavním soudem pověřen JUDr. Martin Mičke, v podání uvedený jako jeho zastupující advokát, stejně tak nebyla připojena kopie napadeného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Dne 21. 4. 2005 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 5 dnů a poučen obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Stěžovatel, který obdržel výzvu k odstranění vad návrhu 25. 4. 2005, tyto neodstranil - nepředložil originál plné moci - a to ani ve lhůtě vyplývající z § 42 odst. 3 obč. soudního řádu, nedoplnil náležitosti ústavní stížnosti (§ 30 a § 72 odst. 6 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pro výše uvedené byl návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (nesprávně označený jako ústavní žaloba) v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. června 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.