III. ÚS 1992/13
III.ÚS 1992/13 ze dne 2. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Jiřího Ženíška, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. dubna 2013 č. j. 3 Tdo 217/2013-94, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 14. prosince 2011 č. j. 14 To 338/2011-3892 a rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 15. června 2011 č. j. 2 T 147/2010-3664, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní soud obdržel dne 25. června 2013 návrh ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jímž se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů. Právní zástupce stěžovatele Mgr. Radek Vachtl, advokát se sídlem v Praze, Římská 32, následně podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 10. července 2013, informoval Ústavní soud, že vypověděl stěžovatelem udělenou plnou moc, čímž bylo právní zastupování v řízení před Ústavním soudem ukončeno ke dni 1. července 2013. Ústavní soud tedy dopisem ze dne 11. července 2013 stěžovateli vytknul nedostatek právního zastoupení, jakožto vadu ústavní stížnosti (srov. ustanovení § 30 a 31 zákona o Ústavním soudu), a vyzval jej k předložení nové plné moci, k čemuž mu stanovil lhůtu 15 dnů.

Vzhledem k tomu, že uvedený nedostatek nebyl ve stanovené lhůtě napraven, když stěžovatel Ústavnímu soudu nepředložil ani plnou moc právního zástupce pro další řízení ve věci, ani nepožádal Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vytknuté vady, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, aniž bylo třeba posuzovat, jaký účinek má usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2013 č. j. 3 Tdo 217/2013-94, kterým bylo usnesení odvolacího soudu v tam blíže uvedeném rozsahu ve vztahu ke stěžovateli zrušeno, přičemž věc byla přikázána v tomto rozsahu k novému projednání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. září 2013

Jan Filip v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.