III. ÚS 1984/13
III.ÚS 1984/13 ze dne 3. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Musila, proti Okresnímu soudu v Litoměřicích a soudnímu exekutorovi v exekuční věci stěžovatele jako dlužníka pod č. j. 067 EX 3054/06-156, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Návrhem (podaným k poštovní přepravě dne 24. 6. 2013), označeným jako "stížnost", brojil stěžovatel proti postupu Okresního soudu v Litoměřicích a soudního exekutora v jeho exekuční věci, kde vystupoval jako povinný (dlužník), přičemž žádal Ústavní soud o pomoc.
2. Vzhledem k tomu, že daný návrh byl sepsán přímo stěžovatelem, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhovatel jako fyzická osoba musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a k návrhu musí být přiložena plná moc advokáta (§ 31 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), Ústavní soud jej vyzval, aby (kromě dalších) tuto vadu svého návrhu v šedesátidenní lhůtě odstranil, a to konkrétně předložením plné moci advokáta a jím sepsaného návrhu na zahájení řízení. Zároveň stěžovatele poučil, že Ústavní soud není oprávněn poskytovat stěžovateli právní služby ani přidělovat (ustanovovat) advokáta a že pokud nemá finanční prostředky, jimiž by vyžádané právní služby uhradil, může se obrátit na Českou advokátní komoru - pobočka Brno. Současně stěžovatele poučil, že pokud neodstraní vady, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

3. Uvedená výzva byla stěžovateli doručena dne 1. 7. 2013. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud daný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. října 2013

Jan Filip v. r. soudce Ústavního soudu



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.