III. ÚS 197/05
III.ÚS 197/05 ze dne 11. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 11. srpna 2005 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Jana Musila, ve věci navrhovatele J. B., zastoupeného Mgr. Pavlou Křečkovou, advokátkou se sídlem 169 00 Praha 6, Břevnovská 12/433, o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 11. 2004 sp. zn. 19 Co 454/2004, Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. 10. 2003 č. j. 12 Nc 6663/2003-4 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 17. 3. 2003 sp. zn. 14 C 90/2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení výše označených rozhodnutí s tím, že se jimi cítí dotčen v právech chráněných Ústavou. Uvedl, že se dostal jako nezaměstnaný do tíživé situace, pro kterou nebylo v jeho možnostech platit nájemné. Rozhodnutí o povinnosti k vyklizení bytu a jeho vystěhování na základě nařízené exekuce by pro něj znamenalo ještě menší naději na zajištění zaměstnání a konečně pak "bezdomovectví." Proto současně navrhl, aby byl Ústavním soudem zajištěn odklad výkonu rozhodnutí.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje - takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh, je-li zjevně neopodstatněný, odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 11. 2004 č. j. 19 Co 454/2004-36 bylo zjištěno, že označený soud opodstatněně změnil usnesení soudu I. stupně, který rozhodl o odložení exekuce vyklizením bytu. Odvolací soud shledal, že pro postup dle § 266 odst. 1 obč. soudního řádu, tj. pro odložení provedení výkonu rozhodnutí, podmínky nejsou, skutečnosti o něž svůj závěr opřel v odůvodnění usnesení vyložil a své rozhodnutí vyčerpávajícím způsobem odůvodnil. Zásah do práv stěžovatele proto zjištěn nebyl, v dalším lze na odůvodnění stížností napadeného rozhodnutí odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh směřující proti výše označenému rozhodnutí odvolacího soudu jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Pokud jde o návrh, kterým se stěžovatel domáhal také zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 23. 2. 2004 č. j. 12 Nc 6663/2003-9, nutno konstatovat, že soud I. stupně svým rozhodnutím vyhověl povinnému, tj. stěžovateli, a výkon rozhodnutí k jeho návrhu odložil, odvoláním proti němu brojil oprávněný. Stížnost napadající rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 14 C 90/2002, který nabyl právní moci dne 3. 6. 2003, jak zjištěno z kopie rozsudku předložené stěžovatelem, nejenže směřuje proti rozhodnutí soudu I. stupně, ale byla podána až 12. 4. 2005. Proto odmítnutí označených návrhů je v souladu s § 43 odst. 1 písm. e) a § 43 odst. 1 písm. b), jakož i s § 72 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na odmítnutí ústavní stížnosti nebyly ani podmínky pro odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí (§ 79 odst. 2 cit. zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 11. srpna 2005

Jiří Mucha předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.