III. ÚS 1865/17
III.ÚS 1865/17 ze dne 31. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Stanislava Duchka, označené jako "stížnost pro porušení zákona", takto:
Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel se na Ústavní soud obrátil podáním doručeným dne 16. 6. 2017. V tomto podání si stěžuje na postup orgánů soudní moci při nařízení exekuce proti jeho osobě. Protože jeho podání vykazovalo vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, byl dopisem, který mu byl doručen dne 21. 6. 2017, vyzván k jejich odstranění a poučen o důsledcích, pokud se tak nestane. K tomu mu byla stanovena lhůta 30 dnů.

Stěžovatel reagoval dalším dopisem ze dne 22. 6. 2017, ve kterém vylíčil okolnosti svého případu, a především přiložil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2009 č. j. 21 Cm 17/2007-62, na základě kterého má být exekuce vedena podle rovněž přiloženého exekučního příkazu. Vadu spočívající v povinném právním zastoupení však neodstranil, pouze znovu v podání ze dne 17. 7. 2017 opět poukázal na svou situaci.

Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Nebylo tak třeba zabývat se otázkou včasnosti jejího podání a její přípustnosti, když shora uvedené rozhodnutí Městského soudu v Praze nabylo právní moci dnem 20. 6. 2009, o čemž byl stěžovatel též poučen v usnesení Okresního soudu v Táboře, který stěžovatel požádal o bezplatné přidělení obhájce pro účel "podání dovolání k ústavnímu soudu v Brně" a který s poukazem na právě uvedené okolnosti žádost stěžovatele zamítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2017

Jan Filip v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.