III. ÚS 1861/12
III.ÚS 1861/12 ze dne 25. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou o ústavní stížnosti stěžovatele P. G., zastoupeného JUDr. Markétou Jančík Vallovou, advokátkou ve Zlíně, Růžová 307, proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 23. března 2011 č. j. 6 EC 16/2010-55 a rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 9. června 2011 č. j. 60 Co 172/2011-94, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 21. května 2012 napadl stěžovatel shora označená rozhodnutí obecných soudů.
Ústavní soud musí nejprve zkoumat, zda návrh splňuje všechny požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu platí, že ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

Stěžovateli byl rozsudek Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 9. června 2011 č. j. 60 Co 172/2011-94 doručen dne 12. července 2011, lhůta pro podání ústavní stížnosti proto skončila dne 12. září 2011. Stěžovatel sice podal dne 25. listopadu 2011 podání k Okresnímu soudu ve Zlíně označené jako ústavní stížnost, nicméně toto podání nebylo podáno ve lhůtě 60 dnů a nebylo podáno Ústavnímu soudu. Ústavní stížnost byla tudíž podána opožděně, jestliže se tak stalo až 21. května 2012. Ačkoli stěžovatel žádá o prominutí zmeškání lhůty, Ústavní soud připomíná, že zmeškání této lhůty podle konstantní judikatury Ústavního soudu nelze prominout.

Ústavní soud, aniž by se zabýval meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel předložený návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako opožděně podaný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. července 2012

Jiří Mucha v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.