III. ÚS 1843/09
III.ÚS 1843/09 ze dne 9. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 9. listopadu 2009 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení o ústavní stížnosti Š. Š., zastoupeného Mgr. Iljou Spurným, advokátem se sídlem v Dolanech u Olomouce, Tovéř 144, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci sp. zn. 69 Co 98/2009 ze dne 7. 4. 2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatel svou ústavní stížností, podanou v elektronické podobě dne 13. 7. 2009 a doplněnou do tří dnů písemným podáním, napadá z důvodů v ní rozvedených v záhlaví označené rozhodnutí obecného soudu a domáhá se jeho zrušení.

Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.
Z obsahu k ústavní stížnosti připojených příloh je patrno, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Přerově sp. zn. 7 C 137/2008 ze dne 27. 10. 2008, bylo stěžovateli resp. jeho právnímu zástupci, doručeno dne 11. 5. 2009. Následujícím dnem tak stěžovateli počala běžet zákonná 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, která uplynula dnem 10. 7. 2009 (připadajícím na pátek - pracovní den). Jestliže tedy ústavní stížnost byla stěžovatelem podána teprve dne 13. 7. 2009, stalo se tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro její podání a byla proto podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2009

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.