III. ÚS 1838/17
III.ÚS 1838/17 ze dne 31. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Milana Macka, proti usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 12. dubna 2017 č. j. 19 C 68/2016-71 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. prosince 2016 č. j. 24 Co 393/2016-47, takto:
Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel se na Ústavní soud obrátil podáním doručeným dne 13. 6. 2017. Protože jeho podání vykazovalo vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, byl dopisem, který mu byl doručen dne 19. 6. 2017, vyzván k jejich odstranění a poučen o důsledcích, pokud se tak nestane. K tomu mu byla stanovena lhůta 30 dnů.

Ve stanovené lhůtě (doručení vykázáno dnem 20. 6. 2017) stěžovatel vady jeho podání vytknuté neodstranil, ani na výzvu jinak nereagoval.

Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2017

Jan Filip v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.