III. ÚS 1836/12
III.ÚS 1836/12 ze dne 25. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou o ústavní stížnosti stěžovatele R. K., proti postupu Krajského soudu v Ostravě, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 16. 5. 2012, doručenou Ústavnímu soudu dne 17. 5. 2012, stěžovatel napadl postup Krajského soudu v Ostravě v blíže nespecifikované žalobě na ochranu osobnostních práv s tím, že došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces.

Ústavní soud musí nejprve zkoumat, zda návrh splňuje všechny požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona o Ústavním soudu (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 zákona o Ústavním soudu), vyzval Ústavní soud navrhovatele přípisem, doručeným mu oproti podpisu dne 9. 8. 2012, k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů od doručení. Výzva navrhovateli mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, včetně vlastního sepsání návrhu. Navrhovatel byl též informován, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.
Navrhovatel ode dne 9. 8. 2012 věděl, že projednání jeho stížnosti brání nedostatek povinného zastoupení advokátem (blíže viz stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 1/96, dostupné na internetové adrese http://nalus.usoud.cz), avšak vady svého podání ve lhůtě k tomu určené neodstranil.

Ústavní soud, aniž by se zabýval meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel předložený návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatel neodstranil vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. září 2012

Jiří Mucha v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.