III. ÚS 1829/17
III.ÚS 1829/17 ze dne 31. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatelky společnosti TEMPLUM - společenské hry s. r. o., sídlem Radlická 49, Praha 5 - Smíchov, bez právního zastoupení, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2017 č. j. 68 Co 102/2017-39 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. prosince 2016 č. j. 14 EXE 2058/2016-14, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 12. 6. 2017, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí a dále rozhodnutí, že náklady jejího právního zastoupení zcela zaplatí stát. Stěžovatelka ve svém podání rovněž Ústavní soud požádala o ustanovení advokáta pro její zastupování v řízení před Ústavním soudem a dále o adekvátní prodloužení lhůty "k doplňování a vybavování stížnosti". Stěžovatelka dále uvedla, že svou stížnost bude "doplňovat a vybavovat", jakmile to bude možné.
Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad návrhu. K tomu jí stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovatelce doručena dne 10. 7. 2017. Od následujícího dne počala stěžovatelce běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 25. 7. 2017.

Jelikož stěžovatelka vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí do dnešního dne neodstranila, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2017

JUDr. Radovan Suchánek v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.