III. ÚS 1741/17
III.ÚS 1741/17 ze dne 31. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Jána Krišici, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. dubna 2017 č. j. 33 Cdo 4183/2016-344, takto:
Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel se na Ústavní soud obrátil podáním doručeným dne 5. 6. 2017, ve kterém napadá v záhlaví uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu. Protože jeho podání vykazovalo vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, byl dopisem, který mu byl doručen dne 22. 6. 2017, vyzván k jejich odstranění a poučen o důsledcích, pokud se tak nestane. K tomu mu byla stanovena lhůta 30 dnů.

Ve stanovené lhůtě (doručení vykázáno dnem 22. 6. 2017) stěžovatel vady jeho podání vytknuté neodstranil, ani na výzvu jinak nereagoval.

Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2017

Jan Filip v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.