III. ÚS 1650/12
III.ÚS 1650/12 ze dne 12. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 12. července 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu I. P., proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 13. prosince 2011 sp. zn. 2 T 55/2009 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. března 2012 sp. zn. 67 To 108/2012, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatelka v podání, označeném jako "ústavní stížnost", a doručeném Ústavnímu soudu dne 3. 5. 2012, napadla shora uvedená rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6 a Městského soudu v Praze. Učinila tak, jak sama uvádí, "jménem a z pověření" svého zletilého syna D. P.

Uvedené podání však nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti ústavní stížnosti, dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka zejména nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), k rozhodnutí nebyla přiložena žádná listina, z níž by vyplýval právní titul k zastupování zletilého syna D. P., podání ani neobsahovalo žádnou ústavněprávní argumentaci.

Ústavní soud vyzval dne 1. 6. 2012 navrhovatelku k odstranění vad návrhu ve smyslu připojeného písemného poučení. Navrhovatelka byla zejména výslovně poučena o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem na základě speciální plné moci a o možnosti obrátit se se žádostí o zajištění právní pomoci na Českou advokátní komoru.

K odstranění vad návrhu a jeho doplnění byla stěžovatelce stanovena 30denní lhůta ode dne doručení výzvy s poučením, že pokud podmínkám výzvy ve stanovené lhůtě nevyhoví, Ústavní soud její návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Výzvu spolu s poučením převzala navrhovatelka dne 5. 6. 2012.
Ve stanovené lhůtě navrhovatelka vady návrhu neodstranila, proto Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. července 2012

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.