III. ÚS 159/05
III.ÚS 159/05 ze dne 17. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 17. května 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele B. N. N. b. M., t a k t o:

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

V návrhu doručeném Ústavnímu soudu dne 21. 3. 2005 označeném jako "dovolání k Ústavnímu soudu" navrhovatel uvádí, že rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 5 T 127/2003 ve spojení s rozhodnutím Městského soudu v Praze sp. zn. 7 To 522/2004 byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců a vedle tohoto trestu mu byl uložen i trest vyhoštění z území České republiky v délce tří let.

Navrhovatel žádá Ústavní soud "o znovuprošetření" rozhodnutí Městského soudu v Praze s tím, že "v případě bližšího zájmu má Ústavní soud kontaktovat jeho právního zástupce JUDr. Františka Tůmu, pod adresou Blanická 25, Praha 2".

Ústavní soud zaslal navrhovateli písemné poučení o náležitostech návrhu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 182/1993 Sb."), neboť výše označené podání vykazovalo vady, a současně jej upozornil, že Ústavní soud nebude komunikovat s jím označeným advokátem, neboť jde o obhájce, kterého si zvolil nebo mu byl ustanoven pro řízení před obecnými soudy, nikoli před Ústavním soudem.

K odstranění vad podání byla navrhovateli stanovena 30 denní lhůta s upozorněním, že v případě neodstranění vad podání v takto stanovené lhůtě bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.

Písemné poučení včetně výzvy k odstranění vad podání převzal navrhovatel, jak vyplývá z dodejky založené ve spise, dne 31. 3. 2005.

Na předmětnou výzvu reagoval pouze obhájce navrhovatele, který přípisem ze dne 26. 4. 2005 Ústavnímu soudu sdělil, že od navrhovatele obdržel bez jakýchkoli instrukcí výzvu Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2005. Protože však navrhovatele zastupoval, a stále ještě zastupuje v řízení před obecnými soudy, neboť v jeho zastoupení podal v jeho trestní věci dovolání, domnívá se, že jeho mandant neměl v úmyslu podat ústavní stížnost, ale dovolání. Z tohoto důvodu navrhuje, aby Ústavní soud podání navrhovatele i takto posoudil.

Ústavní soud nejprve přihlédl k tomu, že JUDr. František Tůma, obhájce navrhovatele, nepředložil Ústavnímu soudu plnou moc svého mandanta, která by jej opravňovala vstupovat do tohoto řízení před Ústavním soudem, a poté konstatoval, že lhůta k odstranění vad návrhu navrhovateli již marně uplynula, a proto návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., neboť navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě jemu k tomu určené.

P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2005

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.