III. ÚS 1563/12
III.ÚS 1563/12 ze dne 3. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 3. srpna 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. V., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 26. dubna 2012, stěžovatel napadl blíže neidentifikované rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věci přiznání starobního důchodu.
II.

Protože podání nesplňovalo náležitosti, stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 18. června 2012 a následujícího dne počala stěžovateli běžet 30denní lhůta k odstranění vad podání, která uplynula dne 18. července 2012.

Protože navrhovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2012

Jan Musil v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.