III. ÚS 1544/13
III.ÚS 1544/13 ze dne 12. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Jaroslavy Zábranové, zastoupené Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem, AK se sídlem Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 2. 2013 č. j. 18 Co 721/2012-465 a rozsudku Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 8. 11. 2012 č. j. 3 P 161/2009-436, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou faxem dne 14. 5. 2013 a následujícího dne doplněnou předložením originálu se stěžovatelka s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhala zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů vydaných v řízení o zákazu styku a změnu rozsahu styku otce Darka Davida s nezletilou dcerou Šárkou.
Dříve, než Ústavní soud přikročí k věcnému přezkumu stěžovaných rozhodnutí, vždy zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje všechny podmínky kladené na ni zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), tedy mimo jiné též to, zda byla podána včas.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická osoba ve lhůtě 2 měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti uvedla, že rozsudek Krajského soudu v Plzni byl doručen jejímu právnímu zástupci dne 15. 3. 2013, což k následné výzvě Ústavního soudu doložila kopií potvrzení o doručené zprávě. Z vyžádaného spisu Okresního soudu Plzeň-jih však Ústavní soud zjistil, že k doručení předmětného rozsudku všem účastníkům řízení došlo již dne 7. 3. 2013 a tohoto dne předmětný rozsudek nabyl právní moci.

Dotazem u Okresního soudu Plzeň-jih bylo ověřeno, že rozsudek Krajského soudu v Plzni byl skutečně doručen právnímu zástupci stěžovatelky Mgr. Martinu Zikmundovi do datové schránky dne 7. 3. 2013. Dne 14. 3. 2013 nalézací soud vyznačil na rozsudku doložku právní moci a dne 15. 3. 2013 rozsudek opatřený doložkou právní moci zaslal právním zástupcům rodičů do datových schránek; Mgr. Martinu Zikmundovi byl doručen dne 15. 3. 2013. Ústavní soud zaslal vyjádření Okresního soudu Plzeň-jih stěžovatelce, ta jej však ponechala bez komentáře.

Pro posouzení lhůty k podání ústavní stížnosti bylo relevantní datum 7. 3. 2013, kdy byl rozsudek Krajského soudu v Plzni řádně doručen právnímu zástupci stěžovatelky do datové schránky a od tohoto data bylo třeba odvíjet lhůtu dvou měsíců k podání ústavní stížnosti, která marně uplynula dnem 7. 5. 2013. Byla-li ústavní stížnost podána až dne 14. 5. 2013, stalo se tak po lhůtě stanovené zákonem. Doručení rozsudku opatřeného doložkou právní moci právnímu zástupci stěžovatelky dne 15. 3. 2013 nemohlo založit účinky předpokládané ustanovením § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, neboť jeho účelem bylo pouhé oznámení soudu, že předmětný rozsudek je pravomocný a vykonatelný.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud ústavní stížnost odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. září 2013

Milada Tomková, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.