III. ÚS 1537/17
III.ÚS 1537/17 ze dne 27. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Andrey Oakleyové, proti "postupu Okresního soudu ve Znojmě a proti Mgr. Pavlu Nevrklovi", takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatelka se na Ústavní soud obrátila podáním doručeným dne 16. 5. 2017. V tomto podání si stěžuje na postup Okresního soudu ve Znojmě (dále jen "okresní soud") v řízení o vyklizení nemovitosti a na postup svého opatrovníka, který podal dne 15. 3. 2017 (jak plyne z přiloženého usnesení okresního soudu ze dne 15. 3. 2017 o přerušení řízení ve věci vyklizení nemovitosti) při jednání okresního soudu "podnět k zahájení řízení o svéprávnosti žalované".
Protože její podání vykazovalo vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, byla dopisem, který jí byl doručen dne 23. 5. 2017, vyzvána k jejich odstranění a poučena o důsledcích, pokud se tak nestane. K tomu jí byla stanovena lhůta 30 dnů.

Stěžovatelka na výzvu ve stanovené lhůtě přes poučení reagovala žádostí ze dne 25. 5. 2017 o prodloužení lhůty, tedy bezprostředně poté, co jí prvně stanovená lhůta k odstranění vad začala plynout. S ohledem na stěžovatelkou doručené usnesení okresního soudu soudce zpravodaj již další prodloužení lhůty stěžovatelce nepovolil. Z obsahu ústavní stížnosti, na kterém nadále stěžovatelka setrvává, je zřejmé (a zjevné), že ústavní stížnost nemá v této fázi řízení před okresním soudem naději na úspěch. Další prodloužení lhůty by tak jen zpochybňovalo kogentní povahu ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, Ústavní soud proto ústavní stížnost odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. června 2017

Jan Filip v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.