III. ÚS 1515/17
III.ÚS 1515/17 ze dne 31. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele V. N., t. č. Věznice Valdice, nám. Míru 55, Valdice, zastoupeného Mgr. Martinem Luštíkem, advokátem, sídlem Střelecká 574, Hradec Králové, proti rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, vydaným ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. 28 T 1/2013 (dle plné moci proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. března 2017 č. j. 4 To 15/2017-1126), takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 16. 5. 2017, se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, vydaných ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. 28 T 1/2013 (dle plné moci proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 3. 2017 č. j. 4 To 15/2017-1126).
Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 12. 6. 2017. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 12. 7. 2017.

Dne 17. 7. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno sdělení Mgr. Martina Luštíka, advokáta, že byl Českou advokátní komorou stěžovateli ustanoven k zastupování v předmětném řízení vedeném u Ústavního soudu. K podání byla rovněž přiložena plná moc, kterou stěžovatel udělil dne 10. 7. 2017 Mgr. Martinu Luštíkovi k zastupování v řízení před Ústavním soudem. Ústavní stížnost sepsaná tímto advokátem však k podání přiložena nebyla, ačkoli Ústavní soud stěžovatele ve výzvě k odstranění vad návrhu výslovně poučil, že pro řízení před Ústavním soudem musí být stěžovatel zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, na základě plné moci. K podání nebyla přiložena ani kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně práva poskytuje, ačkoli i o této náležitosti byl stěžovatel ve výzvě poučen.

Jelikož stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí do dnešního dne neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.