III. ÚS 1440/17
III.ÚS 1440/17 ze dne 16. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti Milana Macka, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. ledna 2017 sp. zn. 20 Cdo 5731/2016, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, a společnosti ČSOB Leasing, a. s., sídlem Na Pankráci 310/60, Praha 4, jako vedlejší účastnice řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Dne 10. 5. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost proti v záhlaví uvedenému usnesení Nejvyššího soudu s příslibem, že bude podrobněji odůvodněna ve lhůtě do 14 dnů. Na základě zjištění, že podání nesplňovalo náležitosti předepsané pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění; výzva mu byla doručena dne 12. 5. 2017. V průběhu lhůty stěžovatel na výzvu nereagoval, slib doplnit ústavní stížnost nesplnil.

2. Vzhledem k tomu, že vady podání nebyly v určené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. června 2017

Josef Fiala v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.