III. ÚS 1440/12
III.ÚS 1440/12 ze dne 20. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 20. června 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu A. T., proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 25. září 2008 sp. zn. 1 T 94/2005 a proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 8. 2010 sp. zn. 3 To 438/2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatelka v podání, označeném jako "stížnost pro porušení zákona", a doručeném Ústavnímu soudu dne 18. 4. 2012, napadla shora uvedené rozsudky Okresního soudu v Ostravě a Krajského soudu v Ostravě.

Uvedené podání však nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka zejména nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), k rozhodnutí nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práva přiznává (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), a podání ani neobsahovalo žádnou ústavněprávní argumentaci.

Ústavní soud vyzval dne 11. 5. 2012 navrhovatelku k odstranění vad návrhu ve smyslu připojeného písemného poučení. Navrhovatelka byla zejména výslovně poučena o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem na základě speciální plné moci a o možnosti obrátit se se žádostí o zajištění právní pomoci na Českou advokátní komoru.

K odstranění vad návrhu a jeho doplnění byla stěžovatelce stanovena 30denní lhůta ode dne doručení výzvy s poučením, že pokud podmínkám výzvy ve stanovené lhůtě nevyhoví, Ústavní soud její návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Výzvu spolu s poučením převzala navrhovatelka dne 15. 5. 2012.
Ve stanovené lhůtě navrhovatelka vady návrhu neodstranila, proto Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2012

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.