III. ÚS 1439/12
III.ÚS 1439/12 ze dne 31. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou o ústavní stížnosti navrhovatelky I. A. M., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. prosince 2011 č. j. 16 Co 150/2011-2754 a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 27. října 2010 č. j. 23 P 32/2008-2549, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 18. dubna 2012, navrhovatelka napadla v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů.
Ústavní soud musí nejprve zkoumat, zda návrh splňuje všechny požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona o Ústavním soudu (navrhovatelka především nebyla zastoupena advokátem ve smyslu ustanovení § 30 zákona o Ústavním soudu), vyzval Ústavní soud navrhovatelku přípisem, doručeným jí oproti podpisu dne 23. 6. 2012, k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů od doručení. Výzva navrhovatelce mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupena advokátem, včetně vlastního sepsání návrhu. Navrhovatelka byla též informována, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude její návrh odmítnut.

Navrhovatelka ode dne 23. 6. 2012 věděla, že projednání její stížnosti brání nedostatek povinného zastoupení advokátem (blíže viz stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 1/96, dostupné na http://nalus.usoud.cz), avšak vady svého podání ve lhůtě k tomu určené neodstranila.

Ústavní soud, aniž by se zabýval meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel předložený návrh, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatelka neodstranila vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2012

Jiří Mucha v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.