III. ÚS 1428/12
III.ÚS 1428/12 ze dne 11. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou o ústavní stížnosti navrhovatelů 1. L. B. a 2. Z. B. proti rozhodnutí Okresního soudu v Nymburku sp. zn. 10 C 24/2010, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 15. 4. 2012, doručenou Ústavnímu soudu dne 18. dubna 2012, stěžovatelé napadli v záhlaví uvedené rozhodnutí obecného soudu a žádali prošetření celého případu.
Ústavní soud musí nejprve zkoumat, zda návrh splňuje všechny požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona o Ústavním soudu (navrhovatelé především nebyli zastoupeni advokátem ve smyslu ustanovení § 30 zákona o Ústavním soudu), vyzval Ústavní soud navrhovatele přípisem, doručeným stěžovatelům oproti podpisu dne 18. 5. 2012, k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů od doručení. Výzva navrhovatelům mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeni advokátem, včetně vlastního sepsání návrhu. Navrhovatelé byli též informováni, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jejich návrh odmítnut.

Navrhovatelé ode dne 18. 5. 2012 věděli, že projednání jejich stížnosti brání nedostatek povinného zastoupení advokátem (blíže viz stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 1/96, dostupné na http://nalus.usoud.cz), avšak vady svého podání ve lhůtě k tomu určené neodstranili.

Ústavní soud, aniž by se zabýval meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel předložený návrh odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatelé neodstranili vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2012

Jiří Mucha v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.