III. ÚS 133/05
III.ÚS 133/05 ze dne 27. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 133/05

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 27. dubna 2005 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Michaely Židlické ve věci navrhovatelky V. V., zastoupené JUDr. Milanem Jungrem, advokátem se sídlem 150 00 Praha 5, Ostrovského 911/30, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 11. 2004 sp. zn. 5 Co 2716/2004, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Navrhovatelka, která se cestou ústavní stížnosti domáhala zrušení výše označeného usnesení, odůvodnila návrh tím, že se rozhodnutími soudů o nařízení výkonu rozhodnutí cítí dotčena v právu, jež je zakotveno v čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky. Uvedla, že proti usnesení Okresního soudu v Písku, kterým byla nařízena exekuce na její majetek, podala odvolání, to soud II. stupně odmítl, když dle jejího přesvědčení technokraticky uplatnil znění zákona v celé jeho tvrdosti, a stejně jako ve svém odvolání poukázala na skutečnost, že trestní stíhání proti ní bylo zastaveno, což dle jejího mínění vylučuje její podíl na vzniku exekučního titulu. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Dle obsahu stížností napadeného usnesení v rozhodování Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci odvolání proti usnesení Okresního soudu v Písku č. j. 11 Nc 1448/2004-42 porušení čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky soudy shledáno nebylo, nebyl tak ani zjištěn zásah do práv stěžovatelky, kterých se s poukazem na čl. 95 Ústavy v návrhu dovolává. S ohledem na vyčerpávající a přiléhavé odůvodnění rozhodnutí soudu II. stupně lze na ně v dalším odkázat, když k námitce stěžovatelky - o absenci exekučního titulu po zastavení jejího trestního stíhání - je třeba konstatovat, že předmětem výkonu rozhodnutí nařízeného Okresním soudem v Písku dne 20. 9. 2004 pod č. j. 11 Nc 1448/2004-42 je pravomocný a vykonatelný rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 1. 1999 č. j. 12 Cm 1145/98-48, jehož existenci stěžovatelka, jako povinná, ani nepopírá, nikoliv výrok rozhodnutí, jež by vycházel z trestního řízení, o kterém tvrdí, že bylo proti ní vedeno a poté zastaveno. Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně, dne 27. dubna 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.