III. ÚS 1255/09
III.ÚS 1255/09 ze dne 10. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 10. listopadu 2009 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, ve věci navrhovatele K. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Čapkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Komenského 241, o ústavní stížnosti proti rozsudkům Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 13. 2. 2009 č. j. 73 Co 105/2007-216 a Okresního soudu v Děčíně ze dne 18. 12. 2006 č. j. 19 C 123/2001-157, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel se domáhal zrušení výše citovaných rozsudků s tím, že dle jeho přesvědčení jimi došlo k porušení práv, zaručených mu čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 1 až 4, čl. 7 odst. 2, čl. 11 odst. 1, 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Současně navrhl, aby bylo řízení přerušeno a věc předložena Soudu první instance Evropských společenství s předběžnou otázkou, v návrhu citovanou.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práva stěžovateli poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne je-li nepřípustný [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu návrhu a spisu Okresního soudu v Děčíně sp. zn. 19 C 123/2001 bylo zjištěno, že řízení zahájené na návrh F. O. K. nebylo dosud pravomocně skončeno, když rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci č. j. 73 Co 105/2007-216 ze dne 13. 2. 2009 nebyl řádně doručen a nenabyl tedy právní moci (§ 159 občanského soudního řádu). Dle sdělení o úmrtí žalobce a obsahu úmrtního oznámení žalobce zemřel dne 2. 4. 2009, rozsudek byl doručen dne 20. 4. 2009 jeho zástupci, jemuž plná moc žalobcem udělená v souladu s § 33b odst. 2 občanského zákona a § 28 odst. 5 občanského soudního řádu jeho smrtí zanikla, přičemž převzetí rozsudku zmocněncem v dané věci nelze považovat za úkon, který má na mysli § 33b odst. 6, tj. úkon, který by nesnesl odkladu. Podle § 107 odst. 3 občanského soudního řádu zemře-li účastník řízení ve věci majetkové, lze v řízení pokračovat s jeho dědici po skončení řízení o dědictví, pokud povaha věci nepřipouští aby se s těmito dědici pokračovalo dříve. Jak vyplývá ze zprávy zástupce navrhovatele, dědické řízení po zemřelém žalobci dosud není skončeno, k jeho zahájení mělo dojít v Buenos Aires a v současné době není ani schopen doložit, že navrhovatel K. K. je univerzálním dědicem F. O. K., zemřelého dne 2. 4. 2009. Lze dodat, že právě umožnění převzetí rozsudku po smrti žalobce jeho zmocněncem by mohlo vést k případné újmě na právech nástupců zemřelého, tj. jeho dědiců, a proto je s ohledem na výše citovaná ustanovení nezbytné stížností napadený rozsudek dědici či dědicům po skončení dědického řízení doručit.

Pro shora uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Pro rozhodování o přerušení řízení či o předložení věci Soudu první instance Evropských společenství, jak se navrhovatel v ústavní stížnosti domáhá, po odmítnutí návrhu pro nepřípustnost nebyl dán důvod.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. listopadu 2009

Jiří Mucha předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.